dotazy‎ > ‎

fotografie / obrázky / tabulky / grafy apod. - popis, odkaz a záznam

dotaz

Jakým způsobem uvádět zdroj u obrázků nebo tabulek, převzatých z knihy, www stránek apod.? Napíšu např. pod obrázek jeho název a do závorky dám zdroj, odkud pochází?

odpověď

Pod obrázek píšeme jeho název (popis) a za něj autora, případně vročení, je-li důležité. U vlastních fotografií se běžně používá formulace "Foto autor" (tj. autor textu je zároveň autorem fotografií).
Pod tabulku / graf - název, případně popis. Pokud je převzata celá, uvedeme i autora (jméno) nebo zdroj (instituci).  Pokud jsme zpracovali sami na základě převzatých dat odjinud, uvedeme v popisu "Zdroj dat: autor nebo instituce"  nebo "Graf z dat Českého statistického úřadu sestavil autor."
Obrázky / tabulky / grafy ...  průběžně číslujeme. Pokud je ve svém textu zmiňujeme, odkazujeme na číslo obr. / tab. Co budeme samostatně číslovat, záleží na množství. Pokud máme v práci např. 20 fotografií, 2 tabulky a 3 grafy, budeme vše označovat a číslovat jako Obr. Máme-li 20 fotografií, 15 tabulek a 14 grafů, budeme označovat každý druh zvlášť  Obr. / Tab. / Graf. Na konci práce vložíme samostatný seznam pro každý druh a uvedeme bližší informace.
Podle normy ISO690 má záznam fotografie strukturu citování grafických děl. Jsou-li fotografie / tabulky / grafy převzaty z webu, je nutné záznam doplnit o údaje požadované u elektronických zdrojů (datum citování a dostupnost = link).

text pod fotografií:
Obr. 5 - Vydra říční. Foto Jiří Bohdal
v seznamu:
o         BOHDAL, Jiří. Vydra říční [foto]. ZOO Plzeň 2010. In: Naturfoto [online]. [Cit. 24.4.2019]. Dostupné z: http://www.naturfoto.cz/vydra-ricni-fotografie-15297.html

dotaz

Ve své diplomové práci bych v teoretické části ráda využila obrázky, které jsem si sama vytvořila. Ale vytvořila jsem je na základě jiných obrázků, buď ze starších publikací, kdy by se obrázky hůře skenovaly a výsledný obrázek by nebyl nejlépe čitelný, nebo se mi zkrátka forma zpracování obrázku do práce nehodila, tak jsem jej překreslila, aby  jsem v práci měla jednotné obrázky.
Jakým způsobem bych měla řešit citaci k těmto obrázkům?

odpověď

Postupujte obdobně, jako když vytvoříte graf z dat někoho jiného, tj. do popisku pod obrázek dejte "(podle ....)"
Ale záleží i na tom, o co se jedná. Pokud se jedná o zobecnělý poznatek, typu "Maslowova pyramida potřeb" dáte pod obrázek pouze tento název, protože najdete velké množství jejího grafického ztvárnění (pokud si do googlu dáte hledání obrázků "Maslowova pyramida potřeb", pochopíte, co tím myslím).