Nejdůležitější změny, které přináší ISO 690:2022

Vzhledem k tomu, že oprava všech stránek bude trvat delší dobu, jsou zde vyjmenovány nejvýraznější změny, které nová verze normy přináší.

Tvůrci

Prvních 5 autorů se v citaci uvádí vždy. Pokud je tvůrců víc, buď za 5. autorem použijeme frázi "a další" nebo "et al." nebo autory vypíšeme do citace všechny.

o         MENŠÍK, Ladislav; VIK, Robert; PRETL, Silvan; BĚLOHOUBEK, Jan; SYROVÝ, Tomáš; SYROVÁ, Lucie; KUBÁČ, Lubomír a MENŠÍK, Ladislav. Možnosti uplatnění internetu věcí (IoT) v precizním zemědělství v ČR. Úroda, r. 2019, č. 12, s. 341-350. ISSN 0139-6013.

o         MENŠÍK, Ladislav; VIK, Robert; PRETL, Silvan; BĚLOHOUBEK, Jan; SYROVÝ, Tomáš et al. Možnosti uplatnění internetu věcí (IoT) v precizním zemědělství v ČR. Úroda, r. 2019, č. 12, s. 341-350. ISSN 0139-6013.

Název. Použití kurzivy.

Zvýraznění k usnadnění dohledání dokumentu

Název se v citaci zvýrazňuje kurzivou. Nová verze normy přináší změnu v jejím použití u součástí většího celku (nejčastěji článků v časopise), které jsou dostupné online. Pokud odkaz vede přímo k článku, zvýrazní se kurzivou název článku. U tištěné verze ke změně nedochází a zvýrazňujeme kurzivou název časopisu.

o         KOUBSKÝ, Petr. Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Deník N. 16.3.2023. Roč. 5, č. 54, s. 8-9. ISSN 2571-1717.

o         KOUBSKÝ, Petr. Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Online. Deník N. 15.3.2023. Dostupné z: https://denikn.cz/1103025/ne-jeste-nejsem-jako-clovek-rika-o-sobe-novy-jazykovy-model-spolecnosti-openai-je-impozantni-ale-porad-dela-velke-chyby/, [citováno 2023-03-16].

Všechny názvové údaje píšeme kurzivou

o         Zahrádka, Pavel (ed.). Spotřební kultura: historie, teorie a výzkum. Academia, 2014. ISBN 978-80-200-2372-8.

o         PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury. I/2, Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha: SPN, 1985.

o         DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. 2. díl, Polovodičové prvky a elektronky. Praha: BEN, 2005. ISBN 80‑7300‑161‑6.

o         SHAKESPEARE, William. Jak se vám líbí. [As you like it]. 5. vyd. Praha: SNKLU, 1962.

Zkrácený klíčový název. Seriály a edice.

U seriálů je možné používat i zkrácené klíčové názvy, doplněné o ISSN. Zkrácené klíčové názvy jsou jsou ustanoveny sítí ISSN a vychází z ISO 4, která definuje jednotné zkratky slov v názvech dokumentů.

o         European Physical Journal Plus (plný název časopisu)

o         Eur. Phys. J. Plus. ISSN 2190-5444.

Trvalé identifikátory

Trvalé identifikátory DOI, Handle, URN... musí být uvedeny ve formě odkazů, např.: https://doi.org/10.4324/9781003173427 nebo http://hdl.handle.net/11025/45146

Číslování a stránkování

Uvádíme výrazy od největšího celku k nejmenšímu. Používáme zkratky termínů, které jsou v dokumentu uvedeny, v jazyce citovaného dokumentu. Strany ale uvádíme v jazyce, ve kterém píšeme svoji práci. Pokud píšeme česky a citujeme anglický dokument, bude to zkratka s. nikoliv pp. Tj. např.: vol. 9, no. 2, s. 29‑33.

Nová verze již nepřipouští číslování využívající pouze typografické rozlišení: 9(2), 29‑33.

Druh dokumentu / forma (typ nosiče)

Uvádíme za názvem, ale nedáváme do hranatých závorek.

o         HOLDERMANN, Simon. Guides of the Atlas. Online. Bielefeld, 2023. ISBN 978-3-8394-6138-9. Dostupné z: https://doi.org/10.14361/9783839461389. [citováno 2023-04-25].

Datum citace

Datum citace se nově píše až za odkazem a je uvozeno celým slovem "citováno". Zároveň je v souvislosti s daty odkazováno na normu ISO 8601 a v příkladech je v celé normě ISO 690:2022 datum citace uváděno ve tvaru rrrr-mm-dd, ačkoliv např. u vydání seriálu je uvedeno datum v přirozeném tvaru.

o         ČADA, Václav. Digitalizace agend veřejné správy a kvalita prostorových dat. Postprint; online. Urbanismus a územní rozvoj, 2022, roč. 25, č. 2, s. 30-39. ISSN 1212-0855. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11025/51804. [citováno 2023-04-12].

Omezený přístup

Při omezením přístupu je vhodné informaci uvést. Jedná se zpravidla o dokumenty v placených online zdrojích.

o         HA, James C. a CAMPION, Tracy L. Dog Behavior. Online. Academic Press, 2019. ISBN 978-0-12-816498-3. Dostupné z: ScienceDirect, https://doi.org/10.1016/C2018-0-00539-3. [paywall]. [citováno 2023-04-12].

Edice

Edici jsme povinni uvést, pokud je pravděpodobné, že citovaný dokument bude identifikován, jako její součást. V citaci jsou nově údaje o edici bezprostředně za názvem monografie, před vydavatelskými údaji . Součástí citace může být i ISSN edice.

o         HRADILOVÁ, Marta. K dějinám knihovny minoritů v Českém Krumlově. Studie o rukopisech. Monographia, sv. 19, ISSN 1804-0101. Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2014. ISBN 978-80-87782-36-1.

Rozpory / chyby v normě

Protože při editaci těchto stránek na novou verzi narážím stále na další a další chyby, rozpory a nejednoznačnosti v normě, pravděpodobně bude brzy potřeba vytvořit novou samostatnou záložku.

Rozpor mezi tabulkami s pořadím prvků a příklady

Prvek formát: Zatímco ve všech tabulkách s pořadím prvků je formát (nejčastěji Online) uváděn ihned za názvem a až po něm následuje podnázev, ve všech příkladech je formát uveden až za podnázvem. U součástí v rámci seriálu (např. článek v časopise) je formát v tabulce uveden až u zdrojového dokumentu (časopisu), ale v příkladech je za názvem součásti (článku). Vzhledem k logice věci, používáme na těchto stránkách pořadí shodné s příklady, tj. bezprostředně za názvovými údaji součásti, na kterou odkazuje link a která je zdůrazněna kurzivou.

o         KOUBSKÝ, Petr. Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Online. Deník N. 15.3.2023. Dostupné z: https://denikn.cz/1103025/ne-jeste-nejsem-jako-clovek-rika-o-sobe-novy-jazykovy-model-spolecnosti-openai-je-impozantni-ale-porad-dela-velke-chyby/. [citováno 2023-03-16]

o         DOCTOROW, Cory. Little Brother. Online eBook. Project Gutenberg eBook, 2009. Aktualizováno: October 24, 2021. Dostupné z: https://www.gutenberg.org/cache/epub/30142/pg30142-images.html [citováno 2023-04-04].

Umístění součásti (např. příspěvku v monografii) ve zdrojovém dokumentu - prvek rozsah stran: V kapitole 8.3 Součásti monografie je v tabulce pořadí prvků shodné s minulou verzí normy z roku 2011 a dosavadní praxí, tj. až za vydavatelskými údaji. Ale v příkladech následujících bezprostředně za tabulkou je rozsah stránek nelogicky před vydavatelskými údaji. V kapitole 7.4 Součásti je v jednom příkladu pořadí prvků shodné s tabulkou a ve dvou příkladech je rozsah stránek uváděn až za veškerými údaji o zdrojovém dokumentu, tj. až za ISBN. Vzhledem k dosavadní praxi, používáme na těchto stránkách pořadí shodné s tabulkou, tj. rozsah stránek až za vydavatelskými údaji.

o         CHAMBERLANDOVÁ, Lori. Když si nás zvířata trénují. In: RAMIREZ, Ken (ed.). Souznění dvou duší: Tipy a triky nejlepších psích trenérů. PLOT, 2020, s. 340-342.

V různých částech normy má stejný typ zdroje jiný způsob zápisu

Např. v kapitole "Zápis" s. 44 je edice uvedena třemi rozdílnými způsoby. Nejčastěji je edice uvozena "In:" a v některých případech je její název ve složených závorkách:

o         WILHELM, Richard (commentator, trans.). The I Ching, or, Book of Changes. In: {Bollingen Series, vol. 170}, Book XIX. Translated from Chinese to English. Cary F. Baynes (trans.). 3rd ed. Princeton [US-NJ]: Princeton University Press, 1967.

Ale na stejné straně je edice s "In:" a bez závorek:

o         SCARPA, Romano. Walt Disney's Mickey Mouse: The Delta Dimension. In: The Disney Masters Collection, vol. 1. College Park [US-MD]: Fantagraphics, 2018. ISBN 978-1-68396-096-6.

A také edice bez "In:" a v jednoduché kulaté závorce:

o         AYMARD, M. (ed.), Dutch capitalism and world capitalism. (Studies in Modern Capitalism). New York: Cambridge University Press, 1982, pp. 78–96.

A v kapitole "Edice monografií a její součásti" s. 87 je čtvrtý způsob: zápis edice bez "In:" a bez závorek:

o         AYMARD, M. (ed.), Dutch capitalism and world capitalism. Studies in Modern Capitalism. Cambridge University Press, 1982, pp. 78–96.

Nedodržení nově zavedených pravidel v příkladech

Není dodržen počet pěti uváděných autorů. Např. ve všech příkladech na s. 86