Pravidla tvorby odkazů v harvardském stylu (jméno-datum)

Autorovo jméno je v textu zmíněno

Odkazujeme na celou práci:

Klaus (2007) mluví o doktríně globálního oteplování a označuje ji za ideologii.

Odkazujeme na konkrétní část práce:

Novák (2005, s. 25) předpokládá, že…

Autorovo jméno není přímo v textu uvedeno

Objevuje se i názor, že se jedná o ideologii (Klaus 2007).

Dva autoři

Uvedeme oba autory:

(Kotler a Armstrong 2001)

Více autorů

Uvedeme prvního autora, zkratku „et al.“ nebo její ekvivalent.

(Hromádko et al. 2010)

(Meško aj. 2006)

Autorem je korporace (zpravidla organizace)

(Council for British Archaeology 1970)

Dílo nemá autora nebo má mnoho autorů

Na prvním místě bude uveden název díla, za ním rok vydání.

(African Encyclopedia 1974)

Citace více prací

Názor nebo informace se objevuje v dílech různých autorů.

Někteří autoři (Novák 2008, Kolářová 2009, Black 2011) dokazují…

Dílo není datováno

Je-li dílo bez data vydání, ale lze jej zjistit, uvede se zjištěný nebo odhadnutý údaj (v seznamu citací by měl být v hranatých závorkách). Nelze-li zjistit, uvádí se „nedatováno“ či zkratka „b. r.“ (bez roku). Pokud píšeme text své práce v angličtině, použijeme zkratku „n. d.“ (no date).

(Novák nedatováno)

Dílo je v tisku

Je-li práce již přijata, ale ještě fyzicky nevyšla, můžeme uvést „v tisku“. Pokud píšeme text své práce v angličtině, použijeme „in press“.

(Novák v tisku)

Příklady

Příklady citování v harvardském stylu (jméno-datum)