diplomové práce

Kvalifikační práce, tj. diplomové apod. práce (harvardský systém jméno-datum)

 

Citování diplomových a pod. prací norma neřeší.

Tvůrce, rok. Název. Vedlejší názvy. Místo vytvoření. Rozsah. Druh práce. Název školy. Vedoucí práce nebo školitel.

Zelené údaje v citacích nejsou povinné.

o         KOSCELNÍK, Petr, 2010. Analýza prostorových a formálních vlastností středověkých obléhacích táborů. Plzeň. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Vedoucí práce Karel NOVÁČEK.

o         ŘEHOŘ, Jan, 2004. Teoretické a experimentální studium problematiky HSC obrábění ocelí vysoké pevnosti a tvrdosti. Plzeň. Disertační práce. Západočeská univerzita. Fakulta strojní. Katedra technologie obrábění.