Odkazy v textu × bibliografické citace

Odkazy (citations)

Odkazy v textu mají zajistit:

  1. aby čtenář poznal, co jsme převzali od někoho jiného,
  2. aby v seznamu citací našel dílo, odkud jsme čerpali, včetně konkrétní části v citovaném díle.

Odkaz uvádíme v textu bezprostředně za citátem či parafrází. Použijeme‑li přímou citaci nebo parafrázi, je nutné odkázat přímo na konkrétní stranu citovaného díla:

… kvalitu tisku ovlivňovalo i zacházení s papírem, při velkém teplotním rozdílu mezi skladem papíru a tiskárnou bylo potřeba nechat papír aklimatizovat přímo v tiskárně (Vránková 1998, s. 77).

Odkazovat můžeme i na dílo jako celek. Např. pokud v textu pouze zmiňujeme, že Klaus nesouhlasí s všeobecným názorem na příčiny globálního oteplování, stačí odkázat na celou knihu, která je problému věnována:

… proti teorii globálního oteplování se otevřeně staví Václav Klaus (2007).

Způsob označení odkazu v textu je závislý na zvolené metodě citování a samozřejmě musí být v celé práci stejný. V uvedených příkladech je použita metoda jméno-datum (harvardský styl).

Citace / bibliografické citace (references)

Citace obsahují všechny potřebné údaje potřebné k nalezení dokumentu nebo jeho části.

Příklady:

  1. KLAUS, Václav, 2007. Modrá, nikoli zelená planeta. Praha: Dokořán. ISBN 978‑80‑7363‑152‑9.
  2. VRÁNKOVÁ, Jitka, 1998. Technická revoluce v malé tiskárně. In: Tiskárny a tisky 19. století. Jindřichův Hradec: Okresní muzeum v Jindřichově Hradci. 75–78. ISBN 80-86227-00-6.

Metody citování