prvky citace‎ > ‎

název

Název

Název uvádíme tak, jak je na titulní straně.

Pokud je citovaná jednotka známa pod jiným názvem, je vhodné jej uvést v hranaté závorce za názvem.

o         DEFOE, Daniel. Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoe námořníka z Yorku [Robinson Crusoe].

Dlouhý název

Dlouhý název lze zkrátit vynecháním některých slov a jejich nahrazením třemi tečkami. Nelze vynechávat počáteční slova (výjimkou jsou členy).

o         Šest let výuky oboru knihovnické a informační systémy a služby na SŠ obchodu, služeb a řemesel a Jazykové škole s právem SJZ v Táboře, aneb, Proč se státi knihovníkem?

můžeme např. zkrátit:

Šest let výuky oboru knihovnické a informační systémy a služby…

Další části názvu, překlad, chybějící název apod.

Podnázev uvádíme, pokud přináší důležitou informaci k obsahu, nebo je potřebný k určení citovaného dokumentu:

o         Daně: výklad účelu a systému zřízení daňového, zejména rakouského.

o         Je z čeho vybírat?: Přehled několika řešení z oblasti konzolových serverů.

Chybějící název napíšeme do hranaté závorky. Upřesnění nejasného názvu, překlad apod. můžeme uvést do hranaté závorky za název:

o         Die auf dem Monitoring der Oberflächengewässer in ihrer Gewässergüte im Flußgebiet basierende fluviale Bodenerosionuntersuchung [Průzkum eroze půdy založený na sledování jakosti povrchové vody v povodí]

Název příspěvku a název mateřského (zdrojového) dokumentu. Dochází ke změně filozofie použití kurzivy: Zvýraznění k usnadnění dohledání

V nové verzi normy dochází ke změně filozofie použití kurzivy. Zdůrazňuje se nejmenší přímo dohledatelná část. Změna se odrazí u online přístupných článků, obrázků apod., které jsou součástí většího celku (časopisu, knihy...). V záznamu se zvýrazní ta část, na kterou vede trvalý odkaz. Toto nové pravidlo vede k tomu, že jinak budeme citovat stejný článek z tištěného časopisu a jinak z jeho digitální formy:

o         KOUBSKÝ, Petr. Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Deník N. 16.3.2023. Roč. 5, č. 54, s. 8-9. ISSN 2571-1717

o         KOUBSKÝ, Petr. Ne, ještě nejsem jako člověk, říká o sobě nový model umělé inteligence. Je impozantní, ale pořád dělá velké chyby. Online. Deník N. 15.3.2023. Dostupné z: https://denikn.cz/1103025/ne-jeste-nejsem-jako-clovek-rika-o-sobe-novy-jazykovy-model-spolecnosti-openai-je-impozantni-ale-porad-dela-velke-chyby/ [citováno 2023-03-16]

U knih a monografických záznamů ke změně nedochází.

o         DOCTOROW, Cory. Little Brother. London: Harper Voyager, 2008. ISBN 0007288427.

o         DOCTOROW, Cory. Little Brother. Online eBook. Project Gutenberg eBook, 2009. Aktualizováno: October 24, 2021. Dostupné z: https://www.gutenberg.org/cache/epub/30142/pg30142-images.html [citováno 2023-04-04].

Předložku In: před názvem zdrojového dokumentu příspěvku musíme použít pro příspěvek v monografii – např. ve sborníku. U příspěvků v časopisech je předložka In: povolena, ale vzhledem k dosavadní praxi ji nedoporučuji používat.

o         KOHOUT, Jiří a MASOPUST, Pavel. Hrátky s povrchovým napětím a kapilaritou. In: Veletrh nápadů učitelů fyziky 27: sborník příspěvků z mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2022. s. 121-133. ISBN 978-80-244-6217-2.

o         OVSKÝ, Přemysl. Cestopisy ve službách nacionalismu: Význam díla Václava Vratislava z Mitrovic v procesu utváření české národní identity. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Roč. 13 (2021), č. 2, s. 34-45. ISSN 2336-6346.

Zkrácený klíčový název. Seriály a edice.

U seriálů je možné používat i zkrácené klíčové názvy, doplněné o ISSN. Zkrácené klíčové názvy jsou jsou ustanoveny sítí ISSN a vychází z ISO 4, která definuje jednotné zkratky slov v názvech dokumentů.

o         European Physical Journal Plus (plný název časopisu)

o         Eur. Phys. J. Plus. ISSN 2190-5444.

Název konference

U konference, která se opakuje pod stejným názvem, je nutné uvádět datum a místo konání tak, jak jsou uvedeny ve zdroji:

o         Interspeech. 2006: Pittsburgh, USA

o         TSD [Text, speech and dialogue]. 2009: Pilsen, Czech Republic.

o         SIGMAP [Conference on Signal Processing and Multimedia Applications]. 14.-16. july 2022: Lisbon, Portugal.

Názvové údaje vícedílného dokumentu

Pokud potřebujeme citovat konkrétní díl vícedílného dokumentu, všechny názvové údaje píšeme kurzivou, což je změna oproti staršímu vydání normy.

Název celého dokumentu: podnázev celého dokumentu. Díl. Název dílu.

o         PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury. I/2. Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Praha: SPN, 1985.

o         DOLEČEK, Jaroslav. Moderní učebnice elektroniky. 2. díl. Polovodičové prvky a elektronky. Praha: BEN, 2005. ISBN 80‑7300‑161‑6.

o         ŠVÁCHA Rostislav a PLATOVSKÁ Marie, ed. Dějiny českého výtvarného umění. VI/2. 1958‑2000. Praha: Academia, 2007. ISBN 978‑80‑200‑1488‑8.