archiválie

Archivní dokumenty a rukopisy

Nově se norma zabývá i archivními dokumenty a rukopisy, ale zásadně se liší od dosavadní praxe historiků a archivářů, kdy se postupovalo vždy od většího celku k menšímu tj. od název instituce, kde je materiál uložen až po inventární číslo nebo signaturu.

Norma postupuje při jejich citování obdobně jako u jiných dokumentů. Jediným rozdílem je datum vzniku dokumentu uváděný hned za jménem tvůrce.
Značku/název fondu či sbírky, inventární číslo nebo signaturu, číslo kartonu/knihy/složky/spisu tedy vypisujeme pod prvek citace Pod "Název fondu/sbírky a umístění jednotky".

Tvůrce. Datum dokumentu. Název. Formát a typ zdroje. In: Název fondu/sbírky a umístění jednotky. Název hostitelského archivu a umístění.

Které z údajů máte uvést, aby bylo možné pramen bezpečně dohledat, je dobré konzultovat s archivářem či správcem sbírky.

o         OBCHODNÍ A ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA PLZEŇ. 1917-12-20. Zpráva o průběhu plenární schůze OŽK 20. 12. 1917. In: Fond Obchodní a živnostenská komora Plzeň, kart. 55. Místo: Státní oblastní archiv v Plzni.

o         ČESKÁ REÁLKA V PLZNI. 1899/1900. Hlavní katalog třídy I.A 1899/1900. In: Fond Česká reálka v Plzni, i. č . 9255, sign. 12d101. Místo: Archiv města Plzně.

o         HABULKA, Ondřej. 1981-08-25. [Dopis Janu Novákovi z 25.8. 1981]. Místo: Soukromý archiv Jana Nováka, Plzeň.