zákony

Legislativní dokumenty

Citování zákonů a dalších legistalivních dokumentů norma neřeší. Důvodem jsou diametrálně odlišné právní systémy ve světě.

V implicitním systému citování je základním prvkem identifikátor dokumentu. Tento systém lze používat společně s jinými metodami citování. Tj. umožňuje nám citovat zákony a podobné dokumenty, vydávané v řadách, jednodušším způsobem.

Pro identifikaci legislativních dokumentů je důležité vypsat typ (zákon, vyhláška, nález…) číslo a rok uveřejnění ve sbírce zákonů, název dokumentu. Pokud se odkazujete na konkrétní část, uveďte paragraf a odstavec. Zabýváte-li se pouze českým právem, je zcela nadbytečné, uvádět u všech citovaných zákonů Česko v roli autora.

o         Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

Plná citace obsahuje i údaje o sbírce zákonů.

o         Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů. 22. 4. 1998. ISSN 1211‑1244.

Velmi užitečné jsou informace o citování legislativních dokumentů na Wikipedii heslo Šablona: Citace Sbírky zákonů http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0ablona:Citace_Sb%C3%ADrky_z%C3%A1kon%C5%AF